گنجور

الباب الرّابع: فی صفة العقل واحواله وافعاله و غایة عنایته و سبب وجوده

 
سنایی
سنایی » حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه
 

فی صفة العقل واحواله وافعاله و غایة عنایته و سبب وجوده

اندر ستایش عقل و عاقل و معقول

فی اَنّ العقل سلطان الخلق و حجّة الحق

در شرف نفس و عقل

حکایت در داد و ستد خردمند

در نفس کلّی و پیوستن به عقل و معرفت گوید

در روح حیوانی گوید

اندر کمال عقل

اندر عزّت عقل

اندر جمال عقل

در آفرینش جهان

اندر مراتب عقل

در ذکر قوای حاسّه و حافظه

اندر جمع بین عقل و شرع