گنجور

قصاید و قطعات عربی

 
سعدی
سعدی » مواعظ
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع خلنی اسهر لیلی و دع الناس نیاما مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ا» است.

دسترسی سریع به حروف

ر | د | ه | ح | ن | ت | ا | م | ب | س | ی

ر

فی مرثیة امیرالممنین المعتصم بالله و ذکر واقعة بغداد: فلما طغی الماء استطال علی السکر

د

یمدح نورالدین بن صیاد: احذر یفوتک صید یا بن صیاد

ه

یمدح السعید فخرالدین المنجم: ما اوجب اشکر من تجدید الائه

ح

فی الغزل: و من صاح وجدا ما علیه جناح

ایضا: علی ما انت ناسیة العهود

ایضا فی الغزل: اقدک ام غصن من البان لا ادری؟

ن

فی الشیب: لاتلومونی فان العذر بان

ت

فی الغزل: دعته الی تیه الهوی فاضلت

ا

ایضا فی‌الغزل: و نهی المودة ان اصیح نفیرا

ایضا فی الغزل: تضیق علی نفس یجور حبیبها

م

و له فی‌الغزل: و ترانی من فرط وجدی اهیم

ب

و له ایضا: و فی باطنی هم کلدغ العقارب

ایضا فی الغزل: لاتحسبونی فی المودة منصفا

س

فی‌الموعظة: اذا وعظت و قلبی جلمد قاس

فی‌الغزل: لا استطیع الصبر عنه تعففا

ایضا فی‌الغزل: و کیف خلاص القلب من یدسالب

فی‌الغزل: انی علی فرط ایام مضت اس

ایضا: خلنی اسهر لیلی و دع الناس نیاما

ی

وله ایضا: یا صحاة ارحموا تقلب سکری

و له ایضا: مادر من نعمة عز اسمه و علا

قصیده: و لم یطق حجر القاسی یقاسیه

وله ایضا: اجلب الراحة والراح لقلب المستهام

فی مدح صاحب دیوان: طوبی المدخر النعیم الی غد