گنجور

 
عرفی شیرازی
 

امید عیش کجا و دل خراب کجا

هوای باغ کجا طایر کباب کجا

بمی نشاط جوانی بدست نتوان کرد

سرور باده کجا نشاه شباب کجا

بذوق کلبه رندان کجاست خلوت شیخ

حریم کعبه خلوت کجا شراب کجا

بلای دیده و دل را زپی شتابانم

کسی نگویدم ای خانمان خراب کجا

بلند همتی ذره داغ می کندم

وگرنه ذره کجا مهر آفتاب کجا

نوای عشق ابد می سرود عرفی دوش

کجاست مطرب و آهنگ این رباب کجا