گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عرفی شیرازی
 

از دل غم او دریغ داریم

این می زسبو دریغ داریم

تا درسر کوی تو بلغزید

پای از لب جو دریغ داریم

دوزیم ز چاک سینه مرهم

زین رخنه رفو دریغ داریم

خود چیست متاع دین که آنرا

از روی نکو دریغ داریم

سیراب و معززیم زانرو

آب از سک کو دریغ داریم

عالم همه ریش آن مه وما

یک خنده از او دریغ داریم

تو گل بجهان فشانی وما

سنگش ز سبو دریغ داریم

عرفی بدما بگو که اسرار

از بیهده گو دریغ داریم