گنجور

بخش ۹۴ - آمدن جعفر رضی الله عنه به گرفتن قلعه به تنهایی و مشورت کردن ملک آن قلعه در دفع او و گفتن آن وزیر ملک را کی زنهار تسلیم کن و از جهل تهور مکن کی این مرد میدست و از حق جمعیت عظیم دارد در جان خویش الی آخره

 
مولوی
مولوی » مثنوی معنوی » دفتر ششم
 

چونک جعفر رفت سوی قلعه‌ای

قلعه پیش کام خشکش جرعه‌ای

یک سواره تاخت تا قلعه بکر

تا در قلعه ببستند از حذر

زهره نه کس را که پیش آید به جنگ

اهل کشتی را چه زهره با نهنگ

روی آورد آن ملک سوی وزیر

که چه چاره‌ست اندرین وقت ای مشیر

گفت آنک ترک گویی کبر و فن

پیش او آیی به شمشیر و کفن

گفت آخر نه یکی مردیست فرد

گفت منگر خوار در فردی مرد

چشم بگشا قلعه را بنگر نکو

هم‌چو سیمابست لرزان پیش او

شسته در زین آن‌چنان محکم‌پیست

گوییا شرقی و غربی با ویست

چند کس هم‌چون فدایی تاختند

خویشتن را پیش او انداختند

هر یکی را او بگرزی می‌فکند

سر نگوسار اندر اقدام سمند

داده بودش صنع حق جمعیتی

که همی‌زد یک تنه بر امتی

چشم من چون دید روی آن قباد

کثرت اعداد از چشمم فتاد

اختران بسیار و خورشید ار یکیست

پیش او بنیاد ایشان مندکیست

گر هزاران موش پیش آرند سر

گربه را نه ترس باشد نه حذر

کی به پیش آیند موشان ای فلان

نیست جمعیت درون جانشان

هست جمعیت به صورتها فشار

جمع معنی خواه هین از کردگار

نیست جمعیت ز بسیاری جسم

جسم را بر باد قایم دان چو اسم

در دل موش ار بدی جمعیتی

جمع گشتی چند موش از حمیتی

بر زدندی چون فدایی حمله‌ای

خویش را بر گربهٔ بی‌مهله‌ای

آن یکی چشمش بکندی از ضراب

وان دگر گوشش دریدی هم به ناب

وان دگر سوراخ کردی پهلوش

از جماعت گم شدی بیرون شوش

لیک جمعیت ندارد جان موش

بجهد از جانش به بانگ گربه هوش

خشک گردد موش زان گربهٔ عیار

گر بود اعداد موشان صد هزار

از رمهٔ انبه چه غم قصاب را

انبهی هش چه بندد خواب را

مالک الملک است جمعیت دهد

شیر را تا بر گلهٔ گوران جهد

صد هزاران گور ده‌شاخ و دلیر

چون عدم باشند پیش صول شیر

مالک الملک است بدهد ملک حسن

یوسفی را تا بود چون ماء مزن

در رخی بنهد شعاع اختری

که شود شاهی غلام دختری

بنهد اندر روی دیگر نور خود

که ببیند نیم‌شب هر نیک و بد

یوسف و موسی ز حق بردند نور

در رخ و رخسار و در ذات الصدور

روی موسی بارقی انگیخته

پیش رو او توبره آویخته

نور رویش آن‌چنان بردی بصر

که زمرد از دو دیدهٔ مار کر

او ز حق در خواسته تا توبره

گردد آن نور قوی را ساتره

توبره گفت از گلیمت ساز هین

کان لباس عارفی آمد امین

کان کسا از نور صبری یافتست

نور جان در تار و پودش تافتست

جز چنین خرقه نخواهد شد صوان

نور ما را بر نتابد غیر آن

کوه قاف ار پیش آید بهرسد

هم‌چو کوه طور نورش بر درد

از کمال قدرت ابدان رجال

یافت اندر نور بی‌چون احتمال

آنچ طورش بر نتابد ذره‌ای

قدرتش جا سازد از قاروره‌ای

گشت مشکات و زجاجی جای نور

که همی‌درد ز نور آن قاف و طور

جسمشان مشکات دان دلشان زجاج

تافته بر عرش و افلاک این سراج

نورشان حیران این نور آمده

چون ستاره زین ضحی فانی شده

زین حکایت کرد آن ختم رسل

از ملیک لا یزال و لم یزل

که نگنجیدم در افلاک و خلا

در عقول و در نفوس با علا

در دل مؤمن بگنجیدم چو ضیف

بی ز چون و بی چگونه بی ز کیف

تا به دلالی آن دل فوق و تحت

یابد از من پادشاهی‌ها و بخت

بی‌چنین آیینه از خوبی من

برنتابد نه زمین و نه زمن

بر دو کون اسپ ترحم تاختیم

پس عریض آیینه‌ای بر ساختیم

هر دمی زین آینه پنجاه عرس

بشنو آیینه ولی شرحش مپرس

حاصل این کزلبس خویشش پرده ساخت

که نفوذ آن قمر را می‌شناخت

گر بدی پرده ز غیر لبس او

پاره گشتی گر بدی کوه دوتو

ز آهنین دیوارها نافذ شدی

توبره با نور حق چه فن زدی

گشته بود آن توبره صاحب تفی

بود وقت شور خرقهٔ عارفی

زان شود آتش رهین سوخته

کوست با آتش ز پیش آموخته

وز هوا و عشق آن نور رشاد

خود صفورا هر دو دیده باد داد

اولا بر بست یک چشم و بدید

نور روی او و آن چشمش پرید

بعد از آن صبرش نماند و آن دگر

بر گشاد و کرد خرج آن قمر

هم‌چنان مرد مجاهد نان دهد

چون برو زد نور طاعت جان دهد

پس زنی گفتش ز چشم عبهری

که ز دستت رفت حسرت می‌خوری

گفت حسرت می‌خورم که صد هزار

دیده بودی تا همی‌کردم نثار

روزن چشمم ز مه ویران شدست

لیک مه چون گنج در ویران نشست

کی گذارد گنج کین ویرانه‌ام

یاد آرد از رواق و خانه‌ام

نور روی یوسفی وقت عبور

می‌فتادی در شباک هر قصور

پس بگفتندی درون خانه در

یوسفست این سو به سیران و گذر

زانک بر دیوار دیدندی شعاع

فهم کردندی پس اصحاب بقاع

خانه‌ای را کش دریچه‌ست آن طرف

دارد از سیران آن یوسف شرف

هین دریچه سوی یوسف باز کن

وز شکافش فرجه‌ای آغاز کن

عشق‌ورزی آن دریچه کردنست

کز جمال دوست سینه روشنست

پس هماره روی معشوقه نگر

این به دست تست بشنو ای پدر

راه کن در اندرونها خویش را

دور کن ادراک غیراندیش را

کیمیا داری دوای پوست کن

دشمنان را زین صناعت دوست کن

چون شدی زیبا بدان زیبا رسی

که رهاند روح را از بی‌کسی

پرورش مر باغ جانها را نمش

زنده کرده مردهٔ غم را دمش

نه همه ملک جهان دون دهد

صد هزاران ملک گوناگون دهد

بر سر ملک جمالش داد حق

ملکت تعبیر بی‌درس و سبق

ملکت حسنش سوی زندان کشید

ملکت علمش سوی کیوان کشید

شه غلام او شد از علم و هنر

ملک علم از ملک حسن استوده‌تربا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

دکتر صحافیان نوشته:

ادامه دریافتهای دفتر ششم مثنوی ۳۱ حکایت جنگاوری جعفر طیار۱

حضرت جعفر بن ابی طالب برای فتح قلعه ای به تنهایی حمله می کند.
(برای گسترش اسلام، در زمان پیامبر و
با دستور ایشان)

قلعگیان که خود از جنگاوران بودند چنان ترسیدند که در قلعه را بستند.
رئیس قلعه از معاون خود چاره جویی کرد.او گفت چاره ای نیست جز آنکه قلعه را به او تسلیم کنیم.
رئیس قلعه با تعجب گفت:
او فقط یک نفر است .چگونه تسلیم او شویم؟؟!!
معاونش جواب داد :
به تنها یگانه بودنش نگاه نکن،به این توجه کن که دیوارهای قلعه در مقابل او مثل جیوه به خود می لرزد.
نکته:این همان چیزی است که امروز تحت عنوان اراده و انرژی های ما وراء از آن بحث می شود..

گفت آخر نه یکی مردیست فرد؟
گفت:منگر خار در فردی مرد۳۰۳۴

چشم بگشا، قلعه را بنگر نکو
همچو سیماب است لرزان پیش او

چشم من چون روی آن قباد
کثرت اعداد از چشمم فتاد ۳۰ ۴۰

جعفر در منشا این انرژی ماوراء:
از زمانی که چشم من به پادشاه حقیقی جهان افتاد(توحید) ،زیادی نفرات آنها برایم بی اهمیت شد.

اختران بسیار و خورشید ار یکی است
پیش او بنیاد ایشان مندکی است

گرچه ستارگان فراوان؛ اما خورشید تنهاست اما ستارگان در مقابلش ناپدید می شوند.

مالک الملکست، جمعیت دهد
شیر را تا بر گله گوران جهد

ذهن تمثیل ساز مولانا پی در پی برای انرزی یگانه جعفر نظیر می‌آورد:
شیر هم که یک تنه به گور خران حمله می کند مظهری از قدرت یگانه خداوند است.

در رخی بنهد شعاع اختری
که شود شاهی ،غلام دختری ۳۰۵۶

تمثیل دیگر:خداوند چهره دختری را چنان زیبایی می دهد که شاهی دلبسته و غلام او می شود.
(ذهن توحید گرای مولانا هیچ چیز را در جهان خالی از انرژی های خدایی نمی بیند. )

نور موسی بارقی برانگیخته
پیش روی او توبره ای آویخته۳۰۵۹

صورت موسی چنان درخششی داشت که ناچار بود صورت خود را با مانع و نقابی بپوشاند
پس از این که نور خدایی موسی را فراگرفت به سوی قومش رفت هر کس او را می دید از هیبت جان می سپرد….
تفسیر ابوالفتوح رازی ج۱ ص ۱۲۴

نورشان حیران این نور آمده
چون ستاره زین ضحی فانی شده

تمثیل دیگر:نور عرشیان حیران نور خدایی که در قلب مومن است می باشد و مانند نور ستارگان در مقابل خورشید از میان می رود.

کانال و وبلاگ آرامش و پرواز روح
arameshsahafian@

👆☹

دکتر صحافیان نوشته:

زین حکایت کرد آن ختم رسل
از ملیک لم یزال و لم یزل ۳۰۷۱

پیامبر از خداوند در حدیث قدسی چنین فرموده است که در قلب مومن جا می شوم نه در آسمانها با این همه بی گرانگی

که نگنجیدم در افلاک و خلا
در عقول و در نفوس با علا

در دل مومن بگنجیدم چو ضیف
بی ز چون و بی چگونه بس ز کیف

تا به دلالی آن دل، فوق و تحت
یابد از من پادشاهی ها و بخت

تمثیل دیگر :
هیبت و انرژی مومن مانند جناب جعفر از وجود و سیطره خداوند در دل اوست.

بی چنین آیینه از خوبی من
بر نتابد نه زمین و نه زمن

بدون وساطت این دل زمین و زمان نمی تواند تجلیات مرا تحمل کند.
(اشاره به راز آفرینش انسان )

هر دمی زین آینه پنجاه عرس
بشنو آیینه ولی شرحش مپرس۳۰۷۷

به سبب آیینه دل، در درون آدمی هر لحظه به لطافت تجلیات اسماء الهی پنجاه عروسی برپاست.

صورت این آیینه را در ضمن ابیات مثنوی بشنو اما رازش(مانند راز آفرینش و سر تقدیر) نگفتنی است.

آرامش و پرواز روح

👆☹

در فهرست‌گذاری نسخه‌های خطی اشعار گنجور مشارکت کنید