گنجور

آمار اوزان عروضی

 
مسعود سعد سلمان
مسعود سعد سلمان
 

این آمار از میان ۱۵۶۹۴ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۱۴۴۹۵ ۹۲.۳۶
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۱۰ ۱.۹۸
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۳۲ ۱.۴۸
۴ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۶۰ ۱.۰۲
۵ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۴۱ ۰.۹۰
۶ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۹۷ ۰.۶۲
۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۸۹ ۰.۵۷
۸ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۷۳ ۰.۴۷
۹ مفعول فاعلات فعولن ۳۲ ۰.۲۰
۱۰ مفعول مفاعیل فاعلن ۲۱ ۰.۱۳
۱۱ مفعول فاعلات مفاعیل فع ۱۷ ۰.۱۱
۱۲ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۱ ۰.۰۷
۱۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۷ ۰.۰۴
۱۴ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۷ ۰.۰۴
۱۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲ ۰.۰۱