گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای خرامنده سرو تابان ماه

روز آذر می چو آذر خواه

شادمان کن مرا به می که جهان

شادمان شد به فر دولت شاه

شه ملک ارسلان که گردون را

کرد بر ملک او خدای گواه

ملک را جاه اوست یار و معین

عدل را رای اوست پشت و پناه

رای او همچو ماه تابان باد

تا ز گردون همی بتابد ماه

 
sunny dark_mode