گنجور

 
شمس مغربی
 

تا چند برو ز ذکر افسرده ام

تاکی صفتت بادل پژمرده کنم

ناکرده نماز را قضا کردم لیک

کز عمر بود قضای این کرده کنم