گنجور

 
شمس مغربی
 

در روی پری رخان چو در مینگرم

جز روی تو می نیابد اندر نظرم

هر لحظه ز هر پریرخی حسن رخت

بردیده کند جلوه بوجه دگرم