گنجور

اقبال لاهوری » جاویدنامه » شرق و غرب

 

...  را سوز و ساز از نار تست

عالم نو آفریدن کار تست

مصطفی کو از تجدد می سرود

گفت نقش کهنه را باید زدود

نو نگردد کعبه را رخت حیات

گر ز افرنگ آیدش لات و ...


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

بیدل دهلوی » غزلیات

 

...  بیبرگم به ساز طاعتاندوزی

غزل شمارهٔ ۲۷۱۶: چه دولت است نشاط تجدد اندوزی

غزل شمارهٔ ۲۷۱۷: مشکل از هرزه دوی جز به تب و تاب رسی

غزل شمارهٔ ۲۷۱۸: چه ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۹

 

...  درین بزم باکه دمسازیست

نه دیگذشت و نه فردا به پیش میآید

تجدد من و ما تا قیامت آغازیست

به غیر ساختگی نیست نقش عالم رنگ

شکست نیز در ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵۷

 

...  ظاهر و باطن تراش

رشتهای جز شمع در پیراهن فانوس نیست

تا تجدد جلوه دارد شبههٔ معنی بجاست

کس چه فهمد این عبارتها یکی مأنوس نیست

دامن صحرای ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۴

 

...  کاروان حادث

غم و طرب نعمت است اما نصیب لذت که راست اینجا

تجدد الوان ناز دارد نیاز مهمان خوان حادث

اگرشکستیم وگر سلامتکه دارد اندیشهٔ ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۴

 

...  صید رستگاری کن

به قید زه نمیماند کمان چون بیخدنگ افتد

تجدد پرفشان و غره ی عمر ابد بودن

نیاز خضر کن راهیکه در صحرای بنگ افتد

ز خارا قیر ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۲۰

 

...  صد جامهٔ زببنده ندارد

معشوق مزاجیست که این باغ تجدد

یک ربشه به جز سرو خرامنده ندارد

جمعیت دل خواه چه دنیا و چه عقبا

موج گهر ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۹۴

 

...  کند سر

به صد فسانه زنم گر سخن تمام نباشد

دو دم به وضع تجدد خیال میگذرانم

خوشم به نشئه که جمعیت دوام نباشد

حجابجوهر دل ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۵

 

...  رخصت سخن

جبریل بال میزند و ناز میکند

نیرنگ اعتبار بهار تجددت

با هم چه رنگها که نه گلباز میکند

شام ابد به جیب تو سر میبرد فرو

صبح ازل ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۰۷

 

...  بود

تقدیر، نوک خامهٔ صنعت شکسته بود

عیش و غمی که نوبر باغ تجدد است

چندین هزار مرتبه ازیاد جسته بود

خاک تلاش کرد به سر، خلق بیتمیز

ورنه ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۷

 

...  گروتازی دلایل داشت

خدنگ کس به نشان تا نشد خطا نرسید

زکارگاه تجدد عیان نشد بیدل

جز ایبقدرکهکس اینجا به انتها ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰۳

 

...  که درین عبرت انجمن

من رفتنم چو پرتو و شمع آمدن نیام

بیدل تجددیست لباس خیال من

گر صد هزار سال برآیدکهن ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۱۵

 

...  میلرزم ازین غافل

که شمع از باد روشن میشود هرگه تو افروزی

تجدد از بهارت رنگ گرداندن نمیداند

نفس هر پر زدن بیپرده دارد صبح نوروزی

سرانجام ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۱۶

 

...  دولت است نشاط تجدد اندوزی

دماغ اگر نشود کهنه از نو آموزی

نعیم و خلد برین گرد خوان ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۱۹

 

...  اما هنوز

از بهار بینشان برخود هوایی میرسی

گردش رنگ تجدد تنگ دارد فرصتت

ابتدایی تا به فکر انتهایی میرسی

بیدماغی میکند نازت به ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » خاتمهٔ مترجم » بخش ۲

 

...  میان مردمان متداول است بهیچ تاویل مهجور نگردد، و بتقلب احوال و تجدد حوادث دران نقصانی و تفاوتی صورت نبندد، چه در اصل وضع کان حکمت و گنج حصافت است، و ...


متن کامل شعر را ببینید ...

نصرالله منشی
 

هجویری » کشف المحجوب » بابٌ فی فرقِ فِرَقهم و مذاهِبهم و آیاتِهم و مقاماتِهم و حکایاتِهم » کشفُ الحجابِ الثّانی فی التّوحیدِ

 

...  علمش اندر وی حال نیست. قدرتش اندر وی صلابت نی. سمع و بصرش اندر وی متجدد نی. کلامش اندر وی تبعیض و تحدید نی. همیشه با صفات خود قدیم. کل معلومات از علم وی ...


متن کامل شعر را ببینید ...

هجویری
 

ملک‌الشعرای بهار » قصاید » شمارهٔ ۵۰ - یا مرگ یا تجدد

 

...  گشت کشور و او را

بایستهتر ز گور و کفن نیست

یا مرگ یا تجدد و اصلاح

راهی جز ایندو پیش وطن نیست

ایران کهن شده است سراپای

درمانش جز به تازه ...


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

ملک‌الشعرای بهار » قطعات » شمارهٔ ۱۲ - انتخابات

 

...  رشوهخوری بیپروا

گفت در رشوهخوری حیف که او بیپرواست

متجدد پسری گفت که آقای فلان

در تجدد ره افراط بپیماید راست

داهیئی پشت هم انداز، چنین گفت ...


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

ملک‌الشعرای بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۷ - طومار دانش

 

...  حسابی

نکرده مختصر مشقی حسابی

نگشته روی رسم المشق، دولا

تجدد پیشه و ناخوانده مُلا

فرو خوانده ز فرط ناتمامی

پدر را بیسواد و مام عامی

شب تاریک ...


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

ملک‌الشعرای بهار » مسمطات » کهنه شش هزار ساله

 

...  و کاوس

ای رسته به فر خسروانی

از چنگ صد انقلاب منحوس

هان عهد تجدد است، دانی

کز حلقه و بند عهد مطموس

هنگام شکستن و فرار است

گویندکه نو ...


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

ملک‌الشعرای بهار » ترجیعات » خون خیابانی

 

...  شقاوت

از تیر جفا، سینهٔ ما پنجره کردند

وز کینه شبانگاه، تجددطلبان را

کشتند و تو گویی عملی نادره کردند

گر خون خیابانی مظلوم بجوشد

سرتاسر ایران ...


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

ملک‌الشعرای بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » در نیکامی و بدنامی می گوید

 

...  است

وای طفلی کش این سبع دایه است

متجددنما و کهنهپرست

بیرقم، قوشچی و بی می، مست

گویی از ملّت و خدا و نماز

گوید این ...


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

ملک‌الشعرای بهار » قصاید

 

...  ۴۹ - جمال طبیعت: جهان جز که نقش جهاندار نیست

شمارهٔ ۵۰ - یا مرگ یا تجدد: هرکو در اضطراب وطن نیست

شمارهٔ ۵۱ - هشدر به اروپا: در مسیل مسکنت خفتیم و چندی ...


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

بیدل دهلوی » ترجیع بند

 

...  صافش چه نقشها که نبست

بسکه آیینه است، حیران است

در لباسِ تجددِ امثال

همچو حق جلوهگر به هر شأن است

صد چمن جلوه مىکند به خیال

جوشِ ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی