گنجور

 
حزین لاهیجی

غنچه دیدی و دل تنگ ندیدی، افسوس

روی گل دیدی و نیرنگ ندیدی، افسوس

ای که در سایهٔ گل خواب فراغت داری

تپش مرغ شب آهنگ ندیدی، افسوس