گنجور

آمار اوزان عروضی

 
رشحه
هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » گزیدهٔ اشعار رشحه
 

این آمار از میان ۷۵ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۸ ۲۴.۰۰
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۰ ۱۳.۳۳
۳ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۹ ۱۲.۰۰
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۹ ۱۲.۰۰
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۶ ۸.۰۰
۶ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۵ ۶.۶۷
۷ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۵ ۶.۶۷
۸ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۵ ۶.۶۷
۹ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۳ ۴.۰۰
۱۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲ ۲.۶۷
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲ ۲.۶۷
۱۲ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱ ۱.۳۳