گنجور

 
قدسی مشهدی
 

جمعیت دهر، جور کیشان دارند

ارباب وفا، دل پریشان دارند

آنها که چو نخل می‌خورند آب ز بن

سرسبزی و برگ عیش، ایشان دارند