گنجور

آمار اوزان عروضی

 
قاآنی
قاآنی
 

این آمار از میان ۲۰۵۵۶ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۱۸۴۱۶ ۸۹.۵۹
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۵۰۰ ۲.۴۳
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۴۰۹ ۱.۹۹
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۱۴ ۱.۵۳
۵ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۹۳ ۰.۹۴
۶ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۱۱۵ ۰.۵۶
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۹۸ ۰.۴۸
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۹۶ ۰.۴۷
۹ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۸۲ ۰.۴۰
۱۰ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۷۸ ۰.۳۸
۱۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۷۷ ۰.۳۷
۱۲ مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن ۶۳ ۰.۳۱
۱۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۵۱ ۰.۲۵
۱۴ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۴۰ ۰.۱۹
۱۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۲۴ ۰.۱۲