گنجور

 
ملک‌الشعرای بهار
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع وز هر کرانه دامن خرگه فرو کشید مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ب | ت | د | ر | ق | م | ن | و | ه | ی

ا

قصیده ۱: دگر باره خیاط باد صبا

قصیده ۲: از من گرفت گیتی یارم را

قصیده ۳: کند از جا عاقبت سیلاب چشم تر مرا

قصیده ۴: بگرفت شب ز چهرهٔ انجم نقابها

قصیده ۵: سحابی قیرگون بر شد ز دریا

ب

قصیده ۶: ای آفتاب گردون! تاری شو و متاب

قصیده ۷: مانده‌ام در شکنج رنج و تعب

ت

قصیده ۸: سخن بزرگ شود چون درست باشد و راست

د

قصیده ۹: در شهربند مهر و وفا دلبری نماند

قصیده ۱۰: ای دیو سپید پای در بند

قصیده ۱۱: به کام من بر، یک چند گشت گیهان بود

قصیده ۱۲: هنگام فرودین که رساند ز ما درود

قصیده ۱۳: رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود

قصیده ۱۴: بهارا! بهل تا گیاهی برآید

قصیده ۱۵: نخلی که قد افراشت، به پستی نگراید

قصیده ۱۶: شب خرگه سیه زد و در وی بیارمید

ر

قصیده ۱۷: ای زده زنار بر، ز مشک به رخسار

قصیده ۱۸: بگریست ابر تیره به دشت اندر

قصیده ۱۹: سنبل داری به گوشهٔ چمن اندر

قصیده ۲۰: ای خامه! دو تا شو و به خط مگذر

ق

قصیده ۲۱: باز به پا کرد نوبهار، سرادق

م

قصیده ۲۲: پیامی ز مژگان تر می‌فرستم

قصیده ۲۳: ما فقیران که روز در تعبیم

قصیده ۲۴: بیا تا جهان را به هم برزنیم

ن

قصیده ۲۵: خیز و طعنه بر مه و پروین زن

قصیده ۲۶: ای به روی و به موی، لاله و سوسن

قصیده ۲۷: بر تختگاه تجرد، سلطان نامورم من

و

قصیده ۲۸: مغز من اقلیم دانش، فکرتم بیدای او

قصیده ۲۹: فغان ز جغد جنگ و مرغوای او

ه

قصیده ۳۰: منصور باد لشکر آن چشم کینه‌خواه

قصیده ۳۱: خورشید برکشید سر از بارهٔ بره

ی

قصیده ۳۲: مگر می‌کند بوستان زرگری

قصیده ۳۳: گر به کوه اندر پلنگی بودمی

قصیده ۳۴: بدرود گفت فر جوانی