گنجور

دفتر دوم

 
عطار
عطار » جوهرالذات
 

بسم اللّه الرحمن الرحیم

سؤال کردن شخصی از منصور در سرّ آدم(ع) و جواب دادن او

هم در صفات دل گوید و خطاب بنده حق را عزّو جل

در صفت جان و دل دیدن محبوب گوید

در صفات پرده در افتادن فرماید

در صفات عناصر فرماید

قصّه منصور و عیان او بهر نوع فرماید

در صفات دل و دیدن اعیان و راز گفتن فرماید

بود این آن زمان از خویش پنهان

در عین ذات وصفات وقدرت و قوّت اسرار الهی فرماید

در عیان دیدن جانان فرماید

در آگاهی دادن دل در عین منزل و او از آن عاشق بودن فرماید

در نشانی دادن جوهر حقیقت فرماید

در صفت دنیا فرماید

در صفات آیینۀ دل و کشف اسرار حقیقت در نمود صور فرماید

در شرح دادن خورشید وحدت در حجاب صورت فرماید

در صفات جزو و کل بهر نوع بر اسرار حقیقت فرماید

در حکایت مجنون و اسرار او فرماید

در عین ذات و حقیقت صفات و کاف و نون فرماید

هم در عیان و بیچونی ذات و تحقیق صفات گوید

تمامی اشیا از یک نور واحدند

تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

در سؤال نمودن از ابلیس که چرا سجده بآدم نکردی

جواب دادن ابلیس آن شخص سؤال کننده را

سؤال نمودن ازمنصور که ابلیس در عین تلبیس است و جواب دادن منصور آن شخص را

پرسش از بایزید بسطامی که حق را کجا توان دید

پرسش از بایزید بسطامی که حق را کجا توان دید (ادامه)

پرسش از بایزید بسطامی که حق را کجا توان دید (ادامه)

درخبردادن صاحب اسرار فرماید

درخبر دادن سلطان العارفین بایزید فرماید

در اصل ذات فرماید

در سؤال کردن صاحب اسرار فرماید

در اسرار خطاب با جان و وصل دیدار فرماید

حکایت ابلیس و اسرار وی در حضرت مصطفی علیه السّلام

سؤال کردن صاحب راز از شیخ عطّار قدّس سرّه

سؤال کردن مرید از پیر در حقایق فرماید

در صفات جام عشق فرماید

در صفت حال خود و شرح کتاب فرماید

در صفات جان و دل گوید

در سؤال کردن در صفات مرگ و حیات یافتن آنجا فرماید

حکایت در وقت پیر گوید

سؤال کردن در علم تفسیر فرماید رحمةاللّه