گنجور

بخش دوازدهم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة الثانی عشر

جواب پدر

(۱) حکایت کیخسرو و جام جم

(۲) حکایت سنگ و کلوخ

(۳) حکایت شبلی با آن جوان در بادیه

(۴) حکایت شوریده دل بر سر گور

(۵) حکایت دیوانه که رازی با حق گفت

(۶) حکایت سلطان ملکشاه با پاسبان

(۷) حکایت شیخ ابوسعید با معشوق خویش

(۸) حکایت ایاز با سلطان

(۹) حکایت ماه و شوق او با آفتاب

(۱۰) حکایت بایزید با آن مرد سائل که او را در خواب دید

(۱۱) سؤال آن درویش از شبلی

(۱۲) حکایت ابراهیم ادهم