گنجور

شگفتی جزیرۀ رونده

 
اسدی توسی
اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه
 

کُـــهـــی بــُد هــمــان جــا بــه دریــا کــنــار

گـــرفـــتــه ز دریــا کـــنـــارش ســنـــار

پــــر انـــبــوه بــیـــشــه یــکــی کـــوه پــیـش

نـــبـــد نـــیـــم فـــرســـنــگ پـــهـــنــاش بــیـش

چـــو مـــوج فـــراوان فـــراز آمـــدی

شـــدی آن کـــُه از جـــای و بـــاز آمـــدی

گــــهـــی راســـت بـــودی دوان پـــیـــلـــوار

گـــهـــی چـــون بـــه نـــاورد گـــردان ســوار

گـــمـــان بــــرد هـــر کـــس کـــه بـُد سنگ پشت

بـــرو رســـتــــه از بــیـــشــه خـــار درشـــت

ســپــهــبــد ز مـــلّاح پــرســـش گــرفــت

کـــزیـــن کــوه تـــازان چـــه دانــی شــگــفت

چـــنـــیــن گـــفــت مـــلاّح دانـــش پـــژوه

کـــزیـــن ســـون دریـــا دگــر هـــســـت کــوه

جــــزیــــریــــســـــت بـــــر دامــــن رنـــگـبـار

پــــر انـــبـــوه شـــهـــری بـــدو اســـتــوار

هـــمــه ســنــگ و خـارســت آن بـوم و مـرز

تـــهـــی یـــکـــســر از مــیــــوه و کـشت ورز

بـــه یـــک روزه راهـــش جـــزیـــریـــســـت نــیز

پـــر از مـــیـــوه و کـــشــت و هـر گونه چــیز

چـــو آیـــد بــهــار خــوش و دلـــگــشـــای

بــجــنــبــد بــه مــوج آن جـــزیــره ز جــای

بـــه کـــردار کـــشـــتــی ز راه دراز

بــیــایــد بــر شــهــر آن گــه فـــراز

هـــمـــه شــهــر بــیــرون پـــذیـــره شـــونـــد

بـــه شـــادی ســوی آن جــزیـــره شــوند

ز نـــخــچــیــر وز هــیــزم و خـــوردنــی

بـــرنــد آنــچـــه شــان بــایـــد از بـــردنـــی

چـــو ســـازنـــد یــکـــســـالــه را کـــار پــیــش

جـــزیـــره شـــود بــاز زی جــای خــویــش

نــه رنــج و نــه پـــیــشـــه نـــشــســتــه بــجای

هــمــه هــر چــه بــایــد دهـــدشـــان خـــدای

چــنــیــن گــفــت گــرشــاســب بــا رهــنــمــون

کــه روزی نــبـــشـــتــه نـــگـــردد فـــزون

از آن بــخــش کـــایــزد بـــکــردســـت پــیــش

نـــه کـــم گـــردد از رنــــج روزی، نـه بیش

دد و مــرغ و نــخــچــیــر چــنــدیــن هــزار

نــگـــه کــن کـــه چـــون روز گـــشـــت آشـــکـار

شـــونـــد از بـــرون گـــرســـنـــه بــا نــیــاز

چــو شـــب شـــد هـــمـــه ســـیـــر گــردند باز

نـــه مـــر طـــمـــع را هــســتــشان پــیــشه ای

نـــه دارنـــد جـــز خـــوردن انــدیــشــــه ای

بــگــشــتـــنـــد دریــا هــمــه ســـر بــه ســـر

بـــدیـــدنــــد چـــنـــدان شـــگـــفــتـــی دگـــر

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | منبع اولیه: سیاوش جعفری | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

کانال رسمی گنجور در تلگرام