اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۶۳۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱
غزل ۶۳۱ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۲
غزل شمارهٔ ۶۳۱ به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.