اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۶۱۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۶۱۷ به خوانش علیرضا بخشی زاده روشنفکر ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل ۶۱۷ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۶۱۷ به خوانش عندلیب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۶۱۷ به خوانش مصطفی حسینی کومله ۲ ۲ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۶۱۷ به خوانش محمدرضاکاکائی ۰ ۲ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۶۱۷ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.