اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۶۱۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۶۱۵ به خوانش جوادزاده ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل ۶۱۵ به خوانش مهدی سروری ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل ۶۱۵ به خوانش هادی روحانی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل ۶۱۵ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۶۱۵ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۶۱۵ به خوانش محمدرضا کاکائی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.