اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۶۱۴ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل ۶۱۴ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل شمارهٔ ۶۱۴ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل شمارهٔ ۶۱۴ به خوانش محمدرضا جراح زاده ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۶۱۴ به خوانش محمدرضا کاکائی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.