اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۶۱۳ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل ۶۱۳ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل شمارهٔ ۶۱۳ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل شمارهٔ ۶۱۳ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۶۱۳ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.