اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۶۱۰ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل شمارهٔ ۶۱۰ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل شمارهٔ ۶۱۰ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل شمارهٔ ۶۱۰ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۶۱۰ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.