اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۶۰۲ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۶۰۲ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل شمارهٔ ۶۰۲ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل شمارهٔ ۶۰۲ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۶۰۲ به خوانش محمدرضا جراح زاده ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۶۰۲ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.