اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۵۹۴ به خوانش حجت الله عباسی ۰ ۳ -۵ × ۰ ۳ ۱
غزل ۵۹۴ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۱ -۵ × ۱ ۱ ۲
غزل ۵۹۴ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۱ ۳
غزل شمارهٔ ۵۹۴ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۵۹۴ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۱ -۵ × ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۵۹۴ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۱ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.