اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۸۸ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۵۸۸ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل شمارهٔ ۵۸۸ به خوانش حجت الله عباسی ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۳
غزل شمارهٔ ۵۸۸ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۱ ۰ ۴
غزل شمارهٔ ۵۸۸ به خوانش محمدرضا جراح زاده ۴ ۱ -۵ × ۱ ۰ ۵
غزل شمارهٔ ۵۸۸ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۱ -۵ × ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۵۸۸ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۱ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.