اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۸۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۵۸۷ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۵۸۷ به خوانش محمدرضا جراح زاده ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۵۸۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۲ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۵۸۷ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۵۸۷ به خوانش حجت الله عباسی ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۵۸۷ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.