اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۸۲ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل شمارهٔ ۵۸۲ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل شمارهٔ ۵۸۲ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل شمارهٔ ۵۸۲ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۵۸۲ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.