اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۷۸ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل شمارهٔ ۵۷۸ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل شمارهٔ ۵۷۸ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل شمارهٔ ۵۷۸ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۵۷۸ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.