اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۷۴ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل شمارهٔ ۵۷۴ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل شمارهٔ ۵۷۴ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل شمارهٔ ۵۷۴ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۵۷۴ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.