اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۶۰ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل ۵۶۰ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل شمارهٔ ۵۶۰ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل شمارهٔ ۵۶۰ به خوانش محمدرضا جراح زاده ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۵۶۰ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۵۶۰ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.