اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۵۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱
غزل ۵۵۵ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
غزل شمارهٔ ۵۵۵ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
غزل شمارهٔ ۵۵۵ به خوانش محمدرضا جراح زاده ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.