اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۴۹ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل شمارهٔ ۵۴۹ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل شمارهٔ ۵۴۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل شمارهٔ ۵۴۹ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۵۴۹ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۵۴۹ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.