اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۴۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۵۴۷ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۵۴۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۵۴۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۵۴۷ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۵۴۷ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۵۴۷ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.