اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۴۳ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل شمارهٔ ۵۴۳ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل شمارهٔ ۵۴۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل شمارهٔ ۵۴۳ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۵۴۳ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۵۴۳ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.