اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۳۹ به خوانش حمیدرضا محمدی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱
غزل شمارهٔ ۵۳۹ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۲
غزل شمارهٔ ۵۳۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.