اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۳۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۵۳۷ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۵۳۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۵۳۷ به خوانش محمدرضا جراح زاده ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۵۳۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۵۳۷ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۵۳۷ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.