اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۳۶ به خوانش حمیدرضا محمدی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱
غزل شمارهٔ ۵۳۶ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
غزل شمارهٔ ۵۳۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
غزل شمارهٔ ۵۳۶ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.