اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۲۹ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل شمارهٔ ۵۲۹ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل شمارهٔ ۵۲۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل شمارهٔ ۵۲۹ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۵۲۹ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۵۲۹ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.