اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۲۸ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۲ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل شمارهٔ ۵۲۸ به خوانش عندلیب ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۵۲۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۵۲۸ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۵۲۸ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۵۲۸ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۵۲۸ به خوانش الیزا زندی ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۵۲۸ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.