اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۲۴ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۵۲۴ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۵۲۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۵۲۴ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۵۲۴ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۵۲۴ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۵۲۴ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.