اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۱۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۵۱۷ به خوانش عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۵۱۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۵۱۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۵۱۷ به خوانش افسر آریا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۵۱۷ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۵۱۷ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۵۱۷ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.