اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۱۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل ۵۱۵ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۵۱۵ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۵۱۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۵۱۵ به خوانش مصطفی حسینی کومله ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۵۱۵ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۵۱۵ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۵۱۵ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.