اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۱۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
غزل ۵۱۱ به خوانش علی نظیری ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل ۵۱۱ به خوانش مهدی سروری ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۵۱۱ به خوانش عندلیب ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۵۱۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۵۱۱ به خوانش مصطفی حسینی کومله ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۵۱۱ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۵۱۱ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۵۱۱ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۵۱۱ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.