اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۰۹ به خوانش رضا موسوی ۹ ۲ -۵ × ۰ ۱۱ ۱
غزل ۵۰۹ به خوانش حمیدرضا محمدی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل ۵۰۹ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۴ ۴ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل ۵۰۹ به خوانش عماد فیروزی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل ۵۰۹ به خوانش دیاکو ۸۷ ۷ ۲ -۵ × ۱ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۵۰۹ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۵۰۹ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل ۵۰۹ به خوانش زهرا بهمنی ۵ ۱ -۵ × ۱ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۵۰۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۵۰۹ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.