اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۵۰۰ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل ۵۰۰ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۵۰۰ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۵۰۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۵۰۰ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۵۰۰ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۵۰۰ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۵۰۰ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.