اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۹۴ به خوانش ارژنگ آقاجری ۱۰ ۴ -۵ × ۰ ۱۴ ۱
غزل ۴۹۴ به خوانش حمیدرضا محمدی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۲
غزل ۴۹۴ به خوانش علیرضا حسین‌نیا ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل ۴۹۴ به خوانش الیاس بهرامی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۴۹۴ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۴۹۴ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۴۹۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۴۹۴ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۸
غزل شمارهٔ ۴۹۴ به خوانش مصطفی حسینی کومله ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۴۹۴ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰
غزل شمارهٔ ۴۹۴ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.