اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۹۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۴۹۱ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۴۹۱ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۲ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۴۹۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۴۹۱ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۴۹۱ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۴۹۱ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.