اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۸۶ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۴۸۶ به خوانش عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۴۸۶ به خوانش عرفان حیدری خسرو ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۴۸۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۴۸۶ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۴۸۶ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۴۸۶ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۴۸۶ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.